Tag: Dhuna psikologjike

Format e dhunës në familje

Dhuna në familje konsiderohet çdo formë sjelljeje kërcënuese, e dhunshme ose abuzuese, mes të rriturve që kanë qenë ose janë në një lidhje së bashku, mes anëtarëve të një familjeje, ose …

Dhuna psikologjike

Dhuna psikologjike është një lloj forme abuzimi, ndërsa dhunuesit shpesh përpiqen shumë për t’i mbajtur viktimat e tyre në heshtje, duke përdorur si kërcënim masat disiplinore, heqjen nga …